مردی با دوربین فیلم برداری 1929
کارگردان: ژیگا ورتوف

 

این فیلم یک تجربه در زمینه مناسبات سینمایی وقایع قابل مشاهده است، بدون کمک میان نویس (فیلمی بدون میان نویس)،
بدون کمک سناریو (فیلمی بدون سناریو)، بدون کمک تئاتر (فیلمی بدون دکور، بازیگر و...)

این کار تجربی قصد دارد که زبان کامل بین المللی سینما را خلق کند، زبانی که کاملا از زبان تئاتر و ادبیات جدا می باشد.

مؤلف سرپرست تجربه: "ژیگا ورتوف"

 

همه چیز به این سادگی در اول فیلم بیان شده، دیگه چه چیزی می توانم به آن اضافه کنم؟! خوشبختانه مردی با دوربین فیلم برداری آن قدر
در تاریخ سینما معروف و محترم هست، که احتیاجی به معرفی بنده نداشته باشد.

 

این فیلم احتمالا اولین برخورد جدی با "پشت صحنه سینما" ست. نه فقط ما در این جا شاهد مراحل مختلف بازسازی مکانیکی واقعیت در سینما هستیم،
بلکه فیلم قصد دارد نقطه دید سینمایی یک مؤلف را نیز نشان مان دهد.