بالتازار 1966
کارگردان: رابرت برسون

 

رنج های یک انسان، موازی با رنج های یک الاغ. فیلم پیش می رود،
انسان ها بی رحم تر می شوند، و کم کم الاغ (بالتازار) است که باید انسانیت را به انسان ها یادآوری کند.