(1991) زاویه مقابل

 (1992) نقطه دید

 (1994) ایستگاه به ایستگاه

 (1995) برادرها

 (1995) پایان های خوش

 (1996) سینما سینما

 (1999) نخ و سوزن

 کسوفی که از آسمان
به زمین افتاد(
2000)
و

(2007)نگاه

1991- Reverse Angle 

1992- Point of View 

1994- Station to Station 

1995- Brothers 

1995- Happy Ends 

1996- Cinema Cinema 

1999- The Needle & the Thread

2000- An Eclipse
which Dropped from the Sky
 

2007- Looking Through