۱۰۰ -۱۳۶۹-به مناسبت صدمین شماره
درتاریکی سینما, دور از چشم مردم خیابان

-۱۲۷ -۱۳۷۱-رویای آمریکایی -از نزدیک

۱۷۶ -۱۳۷۴-در حاشیه جشنواره کن ۱۹۹۵
رویاها و کابوس های من

تصویر-۱۹تابستان-۷۴ بین اسکار وکن

۱۸۳ -۱۳۷۴-به مناسبت صد سالگی سینما
سینمای بازیگوش

۲۲۲ -۱۳۷۷-به مناسبت مرگ سهراب شهید ثالث
سهراب دیگر

سینمای نو -۱۳۸۰- ده سوال از ده مستندساز
درباره سینمای ديجيتال

۲۸۹ -۱۳۸۱-ملاحظاتی درباره داوری در جشنواره ها  به بهانه "سومین هفته فیلم فروغ"
طعم گس جایزه

۲۹۰ -۱۳۸۱-به مناسبت بیست سالگی مجله فیلم
حرف های داخل پرانتز

۳۰۰ -۱۳۸۲-درباره فیلم قیم (۱۹۸۴) از آتوم اگویان
دروغ های حقیقی

۳۰۸ -۱۳۸۲-دونده بیست سال بعد - قصه بی آغاز- 
(از میان یادداشت های روزهای فیلمبرداری دونده)