۲۶۶ -۱۳۷۹-درباره "صدا و موسیقی" در نوزدهمین جشنواره فجر
تنها موسیقی است که می ماند

۲۸۲ -۱۳۸۰-درباره "صدا و موسیقی" در بیستمین جشنواره فجر
نخ و بادبادک

۲۹۷ -۱۳۸۱-"صدا و موسیقی" در بیست و یکمین جشنواره قیلم فجر
کمی پچ پچ لطفا...

۳۴۳ -۱۳۸۴- "صدا و موسیقی" در بیست و ششمین جشنواره فیلم فجر
حس و احساس