۵۸ -۱۳۶۶-گفت و شنود با ویم وندرس در جشنواره فیلم سیدنی ۱۹۸۷
تقدیم به سه فرشته سینما

۸۱ -۱۳۶۸-گزارش سی و ششمین جشنواره فیلم سیدنی۱۹۸۹
هوای بهاری  برای غیر استرالیایی ها

۹۴ -۱۳۶۹-گزارش سی و هفتمین جشنواره فیلم سیدنی۱۹۹۰
به سوی سینمای عمیق و انسانی

۱۰۶ -۱۳۷۰-گزارش جشنواره فیلم های ایرانی در سیدنی ۱۹۹۱
یک بند از هقتاد بند!و

۱۲۹ -۱۳۷۱-گزارش سی و نهمین جشنواره فیلم سیدنی ۱۹۹۲
جشنواره فیلم های بی قصه

۱۵۰ -۱۳۷۲-گزارش چهلمین جشنواره فیلم سیدنی۱۹۹۳
سفر به عالم واقعیت و خیال در سال خشکی

۱۶۷ -۱۳۷۳-گزارش چهل و یکمین جشنواره فیلم  سیدنی۱۹۹۴
نمایشگاه مستند های غیر متعارف و تجربی

تصویر-۱۹تابستان-۷۴ بین اسکار وکن

۱۷۶ -۱۳۷۴-در حاشیه جشنواره کن ۱۹۹۵
رویاها و کابوس های من

۱۷۷ -۱۳۷۴-گزارش چهل و دومین جشنواره فیلم سیدنی ۱۹۹۵
در ستایش صد سالگی سینما

تصویر -۲۳ تابستان- ۷۵ گزارش جشنواره کن۱۹۹۶
از آن همه فیلم، فقط پنج فیلم