۳۲ -۱۳۶۴- گفتگو با امیر نادری به مناسبت نمایش دونده
راهم را یافته ام... (هوشنگ گلمکانی-مسعود مهرابی)
و

۳۲ -۱۳۶۴- نقدهای فیلم دونده: بخش اول:و
تورج نوروزی - پیروز کلانتری - غلام حیدری - داوود مسلمی - جواد طوسی - علی طالبی

۳۳ -۱۳۶۴- گزارش محمد حقیقت از جشنواره نانت - مصاحبه با مدیران جشنواره، فیلیپ و آلن ژالادو
"دونده..." فیلم بزرگ جشنواره امسال بود

۳۳ -۱۳۶۴- نقدهای فیلم دونده: بخش دوم:و
جهان بخش نورایی - خسرو دهقان - محمد کیوان - ناصر زراعتی

فروردین -۱۳۷۰- بخشی از کتاب معرفی و نقد فیلم های امیر نادری
نوشته ی غلام حیدری (عباس بهارلو)
و

۱۷۹ -۱۳۷۴- دونده ده ساله شد: مانی پتگر - احمد امینی - حمیدرضا منتظری - امير پوریا -جواد طوسی    سعید عقیقی - محمد شکیبی - هوشنگ گلمکانی - مجيد اسلامی

۳۰۸ -۱۳۸۲- دونده...، بيست سال بعد
مانی پتگر - محمد حقيقت  - ايرج کریمی - هوشنگ گلمکانی - بهروز غریب پور - علیرضا زرين - بهزاد عشقی 

صنعت سینما - بهمن ۱۳۸۳-تجليل از دونده: حسام الدين مقامی کيا - ابوالحسن داوودی - بهروز غريب پور - نظام الدين کيايی - مانی پتگر