۱۷۶ -۱۳۷۴-در حاشیه جشنواره کن ۱۹۹۵
رویاها و کابوس های من

۱۷۷ -۱۳۷۴-گزارش چهل و دومین جشنواره فیلم سیدنی ۱۹۹۵
در ستایش صد سالگی سینما

۱۸۳ -۱۳۷۴-به مناسبت صد سالگی سینما
سینمای بازیگوش

۳۰۵ -۱۳۸۲شماره مخصوص ۲۰  سالگی مجموعه محبوب ترین یادداشت های منتقدان مجله فیلم
و(تجدید چاپ ـ سینمای بازیگوش ـ  شماره ۱۸۳)و