(2010) ی ی ی :

ی ی ѐی ( ). ی ی ی یی ی ی ϐی ی ی ی ژ ϡ ی ی ی ј ی ی ϡ ی ی ی Home Viedo ی یی - ϐی ی ی Ӂی - ی ی ی ی ѡ ی یԐی ϐی јی یی ی ...

 

ی ѐی ی ی ی " ی " ی ی ی ی ϡ ی ی ی . 18 19 ی ی ی ی Ґ ی یی ی . ( ی ی ی ϡ ی ی ی ی ی ی . ی ی ی ی ی ی ی . یی ی ی Ә یی ی ی ϡ ی. ی ی ی ی ی ی ی یی -ی ϐی ی Ԑ ی ی - Ԙ ...

ی- 251
137
9
-2000

( ) ی
ی ی Ͽ

 

(Time Indefinite) ی ی یی 1993 ی ی Ԑ یی ی . ی ی ی یѡ یی ی ی ѐی یی . ی ی ݘ ی ѐ ییی ی ϡ یی ی ی ی ی. ی ی ی ی(Ross Mc Elwee). ǐ ی ی. ی ی ی ی ی ی ی ی ϐی ی ی ی ی ی ϡ ی .

ی ی ی ی ی ی ی یی ϡ ی ی ی ی یی ی ʡ یی .

ی ی ی Ԙ یی Ǎ یی ی ی یǘ یی یԘ (ی ی) ی . ی ϐی یی ی ی ی ی ی ʘی ϐی . ی ی ی ی ی ی یی ی .

ی ی 1976 ی ϡ ی 244 ی ǡ ( ی ی ی ј ی ) ی . یی ی ی ی یی ی   ی ی ی یی ی ی ی یی ԡ یی یی (Sherman's March) . ی Sherman's March, A Meditation on the Possibility of Romantic Love in the South During an era of Nuclear Weapons Proliferation یی ی ی ȡ ی ی ی- ی ی ی ی ی ی ی ѡ یی یی ی ی ϡ ϐی ϐی ی ی ی ʘ ی ی ϐی یی ( ی ) ی ϡ یی یی ی ی ݘی  ی ϡ ی ی ی ی .

ϐی یی ی ی ی یی ی ی . ی ی ی ی ی ی ѐی ی ϡ ی ی ی ϐی ی ی ی ی یی ی ی ϐی ی ی ʿ ی ی ی ی ی ی یی یی ی ی یی ی ی ی یی ی ی ی یی ݘ ی ی ی ϐی ی ی ی ی ی ی ی ی ϡ ی ǐ ̘ ی ی ی یی ی ی ی ی ϐی یی ѡ ی ی ϡ ( ی ی ی ی) ی ی ی 捘 ϐی ی ǎ ییی ی ی ی 捘ی ی ی
ی ϡ ی ی ی ی .

ی ی ی ی ی یی ی ϡ ی ی ی ϐی ی
ی ی ǐ ̘ ی ی ϡ ی ی 155 ی ی ی ی یی ی ی ی ی ... ϡ ی . ی ی ی ݘ ی ی ی ی .

یی یی ی یی   ی ی ی ϡ ی ی ѐ یی ԡ ی ј ی ی. ی ی یϐی ی ی ϡ ی .

ی ی ( ی ی) ԡ ی یی ی
ϡ ی ی : ѐی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ǘ ی . ی ϐی یی ی ی ی ی ی ی

ی ی ی ی ی ی یی ی ی .

یی ییی ی ی یی یی . ی یی ی ی ϡ ی یی ی ی ی یی ی  . یی ی ϡ ی ی یی  ی ј ی ی. ј ی ی ی یی ی ی ی ی ی ϡ ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی: ی ی Ͽ! ی ی ϡ ی ǐ ی ی ی .

یی ی ی ی ی ی : ی ی ی: . ی:OK  ǐ ی ی ی ... ی ی 39 ی ی ی ی یی ی . ی ی ی ی ی Ͽ

ی  یی ی ی ی Ԙ ی .

یی ی ی ϡ ی ی یی .

ی ی ی ǡ ی. یʿ ی ی ی Ә ی ی . یی ی ی یی ی ی ی ʡ ی ی ی ی یی
ی ϡ Ԙیی . ی ѡ ی ی ی یϡ ی ی ی
ی ی یی ی . یی ی ϡ ی ی ی ی . ی ی یی یی ϡ ( Ϙ ) ی ی
ی ی ی ی ϐی ی ی ی .

 

ȍ یی ی ی ѐ ی ی. ѐ Ә ی . ی ی Ә 捘 ی Ϙ ی . یی ی ی ی ی ی Ә . ȍ 捘 ̘ی ی ی . ȍ ی ی ی ی ی یی ی ی ی ی .

Ϙ ی ی ی ی ی : : ی ی ی ی . ی ی ی ی ی ی ی
ی ی :
ی ӡ یǐ یی ʡ
ی ی یی یی ی ی . ی ی ی ی   ی .

ی ی ی ی ی ی ی یی ی : ی ی Ͽ ǐ ی ی Ͽ ی ی ی ǘی Ͽ ǐ ˜ی ی ی ی Ͽ ʐ ی ی ʘ ی Ͽ ی ی ی Șی ی ی یی Ԙی ی ی ی ی ی یی !

ی ی Ә یی ѐ ی یی Ԙ ʡ  ی ی ی ی ȁی. ی ѐ ی . Әی ی یی ی ی یی ی ی ی ی ی . ی ی ی ѐ ی ی ѐ ی ی ʡ ی ی ی یی ی . یی ی ی یی ی ی یی ی ϡ ی ی
ی ی ی ی یϡ ی ی ی ی ی ی.

ی ی . ی یی 捘 ی ی ی ϡ ی ϐی Ԙϐی ی ѐ ѐ ی . ی ی ی ѐ ی э ی ی ѐ ی ϡ ѐ ی ی ϐی ی ی ی ی ѐ ѐ ϐی . ی ѐ  ی یی ی  ی  ݘ ی ی ی ی ی یی ی یʐی . ی ی ی ی ی ی ѡ  ی یʐی یʡ
یʐی
ی ی ی ی ی .

یی ی یی ی ی: ی ی ϐی یی ی ی ی ϐی ی یی . ی ی ϐی ی ϡ ی ی ی ی . ی ی یی
ی ی: ی ی ی ی. ی ی ی ی ی ϐی ی ی . ϐی ی ی ی
 ی .

ی یی ی   ی ی ی ی ی ی ی ی ی ѐ ی ی ی . ی یی . ی ی ی ی یی یی ی Ԙی ( ی یی ی ) ی ی ی ی ی

  6 ی ی ی . ی Ә ی ی ی ̘ یی ی یی ی ѐ ȍ ( ی ی یی) Ȑ. 6
یی ی ی ی ( ی!) ی ی یی ی ی ی ی ѐ ی ی ی . ی ی ی ϐی ی ی ی ی . ی ی ی ǎی ی . ی ǎی ϐی ʡ ( ی ی 42 ی ѐ ی ی ی ی ӡ ی ی یی ی ی ) ی ی ј ی .

یی ی ی ی ی : ی ی . ی ѡ ی ی ی ی ی ی ی ی ی ϡ ی یی ѐ ی ϐی
ی ی. ی ی ی ی ی ی ʡ ی ی ی ی یی: ѐ ی .

ǐ ی ی ی ی ϐی ی ی ϡ ϐی ѐ ی یی یی ی ی ی ی ی
ی ϡ ی ی ی ی . ی ی ی ی ϐی یی ی یϡ ی ی ی یϡ ی ی ی ϡ ی ی.