نار و نی - گاو  - سازدنی - دوند آب باد خاک - کلوز آپ - دستفروش - بای سيکل ران - شير سنگی - باشو غريب کوچک - خان دوست کجاست؟ - مغول ا - انتظار

ی- 106
1370-1991

ی
ی ی یی
یی
(ی- 19 8 ی)

ی !

ی ی ی : ی ی ǘ 
ی ی
یی ی 捘 9 28 (19 69 8 ی 70) یی
AFI (یی ی ی) یی ی ϡ یی ی یی  ییی ǡ (ی ی ی Ȑیی: ییی ) .

ی ی ی ی ی یی ی ( ی ی ی ی ) ی ی ی ݘ ی ی ییی ی ی ییی ی
ی ی   ǘ ی ی یی ی ی ی. ی ی ǘی  ی ی ϡ ѐی ی ی ی یی  یی ی . ی ی ی ی ی ی .

ی AFI ی ی ϡ ی ʐی ǁ
ی یی ی  ی ی   ی ی یی ی ی یی ی ی . یی ی ی ی . ی ی یی یی ی ی ی   ی ی ی یی ی ی ی ی یی ی یی ( ϡ ) ϡ . ی ی ی ی ی ی یی ی ی یی ی یی ی یی ی
یی یی .

ی Ԙ یی ی ی ی . یی ی ی . ی ʐی ی ی ی ی یی ی یǡ یی ϐی ی ǁ ی .
ی ی ی ѐ ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی یی ی ی . ی
یی یی یی ی ی ϡ یی . یی ی ی ی ی ی ی Ԙی ʡ ѐی ی ی یی . ی ی ʡ
ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی . ی ی ی یݡ ی ѐی یҡ ی ی ǁ .


ی ѐی ی ی ی ی ʡ Ԑی ی یی ی ی ی . ʘی ی یی ѐ
. یی ی   ییی ی. یی یی یی ی یی ی ϡ ی ی ی ی ی ʡ ی . یѡ ی ǡ ( ی)  ی Ԙ ی ی ی . ی ی ی یی یی یی ϡ ی ی ی. ی ی ی یی . ی ی یѐ ی ی ی ییی. ی ی ی یی ی ی . ی  ی ی ی - ی ی - ی  یی ǐ ی ϡ ی ی ǡ ی
یی Ԙ ی ی ی .

یی ی ی یی ϡ ی ی ی ی ǘ ی - ی ی ی 捘- ی ǐ ی یی ی ی ی ی ی  ی ϡ ی ی Ԙ ی . ی ی ی
ی
ی ی ی ی ی ϡ  ی
یی یی ی ی.


ی ی ی ی یی ی ϡ
ی ی ی . ی  ی ی
ی ی یی . ی ی ی ی یی Ԙ ѐی . ی یی   ј ϐی ی ی . ی ی یی ی ی ی ی ی
ی   ǐ ȍ ی ϡ ی ی . ی ی ی ی Ϙ یی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ȍ ǡ یی Ͽ
ϡ ی ی ی ی ϡ ǐ یی ی ی .

ی ی ی ǡ ی 捘 ی ϡ ی . ی ی ی ʡ ی ǁ ʐی ی یی AFI   ی ی ی یی . ی ی ی ǡ ϡ یی ی ی ی یی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی.

ǐ ی ی ǐ Ԙی ی ϡ ی ی ی ی ی ی  ǘ ( یی ) ǐ ی ی ی . یی ی ǡ یی یی یی ... ی ی ی یی .

یی یی ی  ی ʡ ی ی. ی ϡ ی ی ی . ǘی ǐ یی ی ی ǡ ϡ ژ ی یی ی  ی . ی ی یی ی ی ϡ ی 捘 .

یی ǐ Ԙ ی ییی ی . ی یی ϡ (یی یی ) ی ی. ѡ ی ی ȍ ǡ ی ی ی ی . ی
ی ی ی .( یǡ ϐی ). یی ی ی ی ی ی ϡ ʡ ی ی ... ی ی .

ی ی ǡ ǁ ی ی ی ǐ یی ϡ ی یѡ ی یی ϡ ی ی ی ݘ ی ی ی ی ǡ ǐ یی ϡ ژ .
ی ǁ ǘ ی .

یی ی ǐ ییی . ی ی یǡ ی ییی ی ی ی ی ی ǐ Ԙی ی .
یی ی ی ... ǐ یی یی
ییی . ی ی
AFI ی ی ǘ ی یی . ی ( ) ی .

AFI یی ی
ی ییی ǘ 捘 Ԑی ی ی ی јی
ی ی
ѐ ی ی ی یی ی ǡ
ی ی ی ی ی
ی یی ی ی ѐ ی .
AFI ی ی یی ی ǁ ی یǡ ی ... ѐ ی ی
یی ی ی یی .

ی ی ی ѐی ی ی ϡ ی ی ی یϡ ی یѡ ǐ ییی ی یی ی ی ی یی ی ی ی یی ی ی. AFI ی یی یی ی ی ǐ .

ѐی Ԙ یی یǡ ی ی : یی یی ی 捘 ϐی ی . ی ی ی ی ی ی ی ی ی . ی
ی ی
ǁ ... ی ی ی ی ی. ی ی ی .

ʘ
ی ی ی ی
ی ی ی ǡ ی یی ی
ی ǐ ی:
یی ی ̡ (ی ی) یʿ ی ی ی ی ی Ͽ ی یی ی یϿ ی ییی ی ی ݘ ی یی ی ی یʿ ی
Persian Iranian  یʿ ی ݘ ј ی ی ی یی ی Ͽ ی یی ی ی ی ی ی ی ϐی ǿ ی ی ی یی ی ی یی ی ی یϿ ی ی ی ی یʿ ݘ ǐ ی ی ی یی ی Ͽ ݘ ی ی ی یϿ ی ǡ ( ی ی ) یʿ ǡ ی ی ی ی Ͽ ی ی
ی Ͽ ...

ی ی ی ی ی ی ی ی
ی ϡ ی ی ی ی یҡ ی ی ی ی یی ی ی .